Wybierz język    
Polski   Polski
English   English
Deutsch   Deutsch
    Logowanie do konta

    

Twój schowek

Liczba produktów: 0 szt

Zadanie 8 Zakup Formowarka do profili aluminiowych

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16122808 z dnia 28.12.2016

Dane zamawiającego:

SELENA – Technika Świetlna sp. z o.o.,

ul.  Krakowska 10, 37-716 Orły,

 

KRS: 0000154175 Sąd Rejonowy Rzeszów XII Wydział Gospodarczy KRS

REGON: 650142811

NIP: 795-10-43-596

EU Vat ID: PL7951043596

GIOŚ: E0008159W

 

Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego:

Adam Chwalisz, tel. 16 676 57 00, email: inwestycje@selena.eu

 

W związku z realizacją projektu numer RPPK.01.04.01 -18-0893/16:

„Innowacyjny system opraw oświetlenia awaryjnego w oparciu o technologię OLED oraz LED z centralnym systemem zasilania i nadzoru”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP

 

Rodzaj zamówienia: DOSTAWY

Tryb postępowania: Zgodne z zasadą konkurencyjności powyżej 50.000 zł netto

 

Nazwa zamówienia: Zakup Formowarka do profili aluminiowych

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przedstawienie oferty na

Formowarkę do profili aluminiowych o parametrach wyszczególnionych poniżej:

- co najmniej 3 rolkowa,

- sterowana CNC,

-dla szerokości profili co najmniej od 4mm do 100 mm

 

Kod CPV:

42632000-5 Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu

 

 

Termin realizacji zamówienia: 28.02.2017

 

 

 

Uwagi do przedmiotu zamówienia:

1.      Opisane powyżej wymagania stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego dla przedmiotu dostawy.

2.      Dostarczone maszyny i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski oraz powinny być dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. Zamawiający wymaga w tym zakresie załączenia do oferty oświadczenia producenta, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia te wymogi.

3.      Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. Zamawiający będzie przy tym uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień i/lub dokumentów.

4.      Każda maszyna (urządzenie) powinna posiadać widoczne, czytelne i trwałe oznaczenie, umożliwiające jej identyfikację oraz graficzne potwierdzenie spełnienia wymagań zasadniczych (oznaczenie CE zgodnie z systemem oceny zgodności, przepisami UE).

5.      W ramach wykonania Zamówienia Wykonawca dostarczy dokumenty, do każdej maszyny (urządzenia) oddzielnie:

5.1 Instrukcję użytkowania – sporządzoną w języku polskim lub angielskim.

5.2 Deklarację zgodności CE (jeżeli dotyczy) – wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.3 Dokumenty, niezbędne do zgłoszenia maszyny (urządzenia) w Urzędzie Dozoru Technicznego (jeśli dotyczy).

5.4 Wszelkie inne dokumenty, pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z urządzeń zgodnie z prawem oraz  zgodnie z  ich technicznym i  gospodarczym przeznaczeniem.

 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu:

·         Każdy dostawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

·         Oferta powinna być wykonana w języku polskim. Dopuszczalne są oferty dwujęzyczne wykonane w języku angielskim lub niemieckim zawierające odpowiadające im tłumaczenie na język polski w jednej ofercie

 

Kryteria oceny oferty:

1.   Kryterium ceny

2.   Kryterium czasu dostawy

3.   Kryterium okresu gwarancji

4.   Kryterium parametrów technicznych

a.      Minimalny promień gięcia

 

 

Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:

1.      Kryterium ceny (z wagą punktową 50)

2.   Kryterium czasu dostawy (10 punktów)

3.   Kryterium okresu gwarancji (z wagą punktową 10)

4.   Kryterium parametrów technicznych

a.      Minimalny promień gięcia (10 punktów)

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

1.             Kryterium ceny (z wagą punktową 50) - wartość liczona wg wzoru:
C = (Cmin / Cbad) x 50 pkt, gdzie:
C – wartość punktowa ocenianego kryterium
Cmin – najniższa cena netto wśród ważnych ofert
Cbad – cena netto badanej oferty
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Dostawcę w formularzu ofertowym. Wynik zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku ceny w walucie obcej będzie ona przeliczona na złote wg kursu średniego NBP z dnia sporządzenia oferty.


2. Kryterium czasu dostawy (10 punkty) :
Dla czasu dostawy <= 6 tygodnie od dnia podpisania umowy – 10 punktów

Zgodnie  z czasem dostawy podanym przez Dostawcę w formularzu ofertowym.

3. Kryterium okresu gwarancji (z wagą punktową 10) – wartość liczona wg wzoru:
G = (Gbad / Gmax) x 10pkt, gdzie:
G - wartość punktowa ocenianego kryterium
Gbad - okres gwarancji w miesiącach badanej oferty
Gmax - najdłuższy okres gwarancji w miesiącach wśród ważnych ofert.
Kryterium okresu gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji podanego przez Dostawcę w formularzu ofertowym. Wynik zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku.

4. Kryterium parametrów technicznych

a.      Minimalny promień gięcia (10 punktów)

PTa = (PTamin / PTabad) x 10pkt, gdzie:
PTa - wartość punktowa ocenianego kryterium
PTabad – promień gięcia w stopniach badanej oferty
PTamin - najmniejszy promień gięcia w stopniach wśród ważnych ofert.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie promienia gięcia podanego przez Dostawcę w formularzu ofertowym. Wynik zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku.

Do oceny porównawczej ofert będzie brana pod uwagę suma punktów uzyskanych za wyżej wymienione kryteria.

Termin i sposób składania ofert:

 

Obligatoryjnie złożona oferta zawierać musi:

1.      Pieczątkę firmową oferenta,

2.      Datę sporządzenia oferty,

3.      Datę ważności oferty,

4.      Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

5.      Podpis oferenta,

6.      Terminy płatności oraz cenę dostawy przedmiotu zamówienia netto oraz brutto; ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego w dniu sporządzenia oferty na stronie internetowej www.nbp.pl.
Informację o maksymalnym terminie realizacji przedmiotu zamówienia podaną z dokładnością co do dnia,

7.      Okres gwarancji na przedmiot zamówienia z dokładnością co do miesiąca,

8.      Opis przedmiotu zamówienia - minimalnie w postaci podania nazwy producenta i typu/modelu oraz specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia.

9.      Klauzula bezstronności.

 

•    Termin składania ofert upływa w dniu: 5.01.2017 r.  godz. 8:30

·      Miejscem składania ofert jest: ul.  Krakowska 10, 37-716 Orły.

·      Oferta powinna zostać złożona w terminie do 5 stycznia 2017 roku do godziny 8:30, tj. w godzinach pracy Zamawiającego 8:00-16:00. W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy Zamawiającego: ul.  Krakowska 10, 37-716 Orły.

·      Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do siedziby Zamawiającego wraz z dopiskiem „Oferta na dostawę formowarki do aluminium   – nie otwierać do dnia 5 stycznia 2017 roku do godziny 08:45”. Oferty składane w innej formie nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.

·      Oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do przetargu.

·      Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.

·      W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.

·      Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych.

·      Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

·      Oferenci są związani ofertą do dnia 28.02.2017 r., tj. do dnia planowanego zwarcia umowy z wybranym w trybie niniejszego postępowania Dostawcą.

·      Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

·      Otwarcie kopert z Ofertami nastąpi w dniu 5 stycznia 2017 roku o godzinie 8.45 pod adresem:

ul.  Krakowska 10, 37-716 Orły.

·      Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we wskazanym terminie i miejscu ( ul.  Krakowska 10, 37-716 Orły, godz. 8:45). Oferenci mogą być reprezentowani przez swoich pracowników na podstawie udzielonego w formie pisemnej pełnomocnictwa. Zamawiający przed otwarciem kopert z ofertami poda do wiadomości oferentów kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje również oferentów o ilości złożonych ofert, a także poda nazwy i adresy wykonawców, ceny poszczególnych ofert oraz informacje dotyczące pozostałych kryteriów oceny ofert (kryterium cena, kryterium okres gwarancji, kryterium termin dostawy, kryteria parametrów technicznych). Oferenci podczas spotkania będą mieli możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

·      Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną wysłane do każdego Wykonawcy, który złoży ofertę oraz opublikowane zostaną na stronie internetowej Zamawiającego www.selena.eu,   najpóźniej do dnia 6.01.2017

·      Wszyscy oferenci będą mieli możliwość uzyskania w wybrany sposób (w siedzibie Zamawiającego pod adresem: : ul.  Krakowska 10, 37-716 Orły, lub elektronicznie) wglądu do pełnego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącym załącznik nr 4.

·      Zamawiający do dnia 6.01.2017, zamieści na stronie internetowej (http://www.selena.eu), oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 i o braku powiązań z wykonawcami, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego przetargu.

·      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny, w szczególności, gdy kwota przeznaczona przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia będzie niższa od oferty przewidującej najniższą cenę. W takim wypadku, wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

·      Oferent ma możliwość składania pytań do niniejszego przetargu.

·      Zamawiający udziela odpowiedzi ws. treści przetargu, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później, niż do końca dnia 04.01.2017 roku. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

·      Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich oferentów za pomocą własnej strony internetowej, bez wskazywania autora pytania. 

·      Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami: szczegółowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Pan Adam Chwalisz w formie pisemnej (poczty elektronicznej) pod adresem e-mail: inwestycje@selena.eu

·      Przetarg ma charakter warunkowy, uzależniony od podpisania przez Zamawiającego umowy o Dofinansowanie Projektu RPPK.01.04.01 -18-0893/16:

„Innowacyjny system opraw oświetlenia awaryjnego w oparciu o technologię OLED oraz LED z centralnym systemem zasilania i nadzoru” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP

 

 

Informacje na temat zakresu wykluczenia oferentów ze względu na konieczność uniknięcia konfliktu interesów:

 

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

2. Nie będą rozpatrywane oferty:
a) niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,

b) częściowe, wariantowe,
c) złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
d) złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,
e) złożone po terminie przyjmowania ofert.

 

 

 

Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Umowa z dostawcą będzie sporządzona w oparciu o treść niniejszego zapytania oraz przedstawioną ofertę.

Wprowadzanie zmian do Umowy z dostawcą po jej zawarciu jest dopuszczalne jedynie w następujących przypadkach:
a) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień,
c) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 16122808

Zał. 1

Formularz Oferty

Zał. 2

Specyfikacja techniczna maszyny

Zał. 3

Wzór Umowy 28.12.2016

Zał. 4

Protokół postępowania

Zał. 5

Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami

Zał. 6

Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesu

 

Nowości   |    Produkty   |    Zastosowania   |    Systemy sterowania oświetleniem   |    Oświetlenie awaryjne   |    Obiekty   |    Materiały

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019